-->

Tọa đàm Học cách học

  29-08-2020

Conference | Tọa đàm

Learning to learn
Meeting with Dr Hubert PETIT, doctor, lawyer, economist, diplomat, financial auditor, professor of European studies;
listed in the Guinness World Book of University Degree Records

Học cách học
Gặp gỡ với tiến sỹ Hubert PETIT, bác sĩ, luật sư, nhà kinh tế, nhà ngoại giao, kiểm toán viên, giáo sư đại học, được ghi vào Sáớt sư, nhà kinh tế, nhà ngoại giao, kiểm toán viên, giáo sư đại học, được ghi vào Sáớiness Guinness ci là h lài Guin guhi nó there hói hi hi guiđạ h lài gui hi hi hi nhất.

04/27/2018 – 5:00 p.m.
Auditorium de L’Espace | Hội trường L’Espace
Free entry | Vào cửa tự do
Simultaneous translation | Dịch song song Pháp – Việt

Speaker:
Dr Hubert PETIT, holder of thirty-three university degrees approved in the Guinness World Book of Records, including medicine, law, economics, political science, international relations, mathematics, literature, diplomacy, epidemiology, sociology, ethnology, languages ​​and civilizations oriental, etc.

Diễn giả:
Tiến sĩ Hubert PETIT, có ba mươi ba bằng đại học, được công nhận trong Sách Kỷ lục Guinness thế giới, trong đó có các lĩnh vực y khoa, luật, kina học, qu qu t kínhho , toán học, văn học, ngoại giao, dịch tễ học, xã hội học, dân tộc học, ngôn ngữ và văn minh phương Đông, vv …

Appetite comes with a change! As in gastronomy, tastes are hardly discussed and a recipe is made to be broken. Learning takes place every day, including through failure, but each day has enough trouble.

Càng học càng ham! Như trong ẩm thực, xin miễn bàn đến gu và một công thức chế biến được làm ra để bị thay đổi. Việc học tập diễn ra hàng ngày, kể cả từ thất bại, nhưng cũng đừng quá ưu tư về tương lai.

Comments

comments


callout Happening now
The 10 most promising events!
YSEALI welcomes present Obama to Vietnam